Forslag til ny forskrift NYTEK22


Publisert 20.08.2021 av Tarjei Svalbjørg Høringsuttalelser

Sjømat Norge har etter en bred prosess i organisasjonen avgitt sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag til ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag

Den 14. april 2021 sendte Fiskeridirektoratet Forslag om ny forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22) på høring. Forslaget innebærer gjennomgående og til dels omfattende forskriftsendringer, både i forskriftens materielle innhold, virkeområde, struktur og navn. Høringen innebærer også forslag om en endring i Reaksjonsforskriften §7 og et par mindre oppdateringer i akvakulturdriftsforskriften. Høringsfrist var den 13. juli 2021.

Sjømat Norge oppfatter at utkastet til ny forskrift ivaretar formålet om å bidra til å forebygge rømming av fisk gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. Vi er fornøyde med at utkastet legger bedre til rette for utvikling og bruk av ny teknologi, og at det åpner for større fleksibilitet, samtidig som aktørene selv gis et tydeligere ansvar for å oppfylle kravene. At utkastet også åpner for levetidsforlengelse for hovedkomponenter og konstruksjonsdeler i forankringssystemet, bidrar til økt mulighet for gjenbruk og ivaretakelse av havbruksnæringens ambisjoner knyttet til bærekraft. Vi er også fornøyde med at utkastet synes å legge til rette for en langt bedre overgangsordning mellom ny og gammel forskrift enn den vi erfarte ved forrige revisjon av NYTEK-forskriften.

Samtidig ser Sjømat Norge behov for å påpeke noen viktige endringsforslag som vi ikke oppfatter vil bidra til å nå målene i tilstrekkelig grad, ikke er tilstrekkelig tydelige, eller ikke bidrar til den ønskede fleksibiliteten som forskriftsutkastet har ambisjoner om. Dette gjelder i særlig grad de foreslåtte bestemmelsene knyttet til sikkerhetsnivået og kontroll av pålitelighet, kravene til forankringsanalysen og noen særlig viktige forhold knyttet til bestemmelsene omkring anleggssertifikatet.

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister