– Framtidsrettet om torskeavl


Publisert 19.02.2009 av sjømatnorge.no Marinfisk og skjell  

- Fiskeriministerens klare signal om å satse på nasjonale avlsprogram på torsk er framtidsrettet og i tråd med næringens syn, sier Trude H. Nordli i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Det har pågått en diskusjon om det skal satses på såkalt stedegne og regionale avlsprogram i torskeoppdrett, eller større nasjonale programmer. I sitt innlegg på det nasjonale torskenettverksmøtet i Bergen nylig fastslo statsråd Helga Pedersen at prioriteten fortsatt skal rettes mot nasjonale avlsprogram.  

– Dette støtter vi fullt ut av flere årsaker. Systematisk avlsarbeid på torsk er viktig både av hensyn til å utvikle robusthet mot sykdom, reduksjon i produksjonskostnader, økt filetutbytte og få bedre kontroll med kjønnsmodningen. Arbeidet så langt viser gode resultater på tilvekst og deformiteter, sier Trude H. Nordli (bildet) som er rådgiver for miljø og marine arter i FHL.

Avlsprogrammene er langsiktige og har som mål å utvikle oppdrettstorsk med egenskaper som fyller kriterier knyttet til fiskehelse, miljøpåvirkning, kvalitet og økonomi. Det er i dag to avlsprogram i Norge på torsk, et i privat regi av Marine Breed som startet med sin basispopulasjon i 2002, samt det nasjonale avlsprogrammet som Nofima Marin i Tromsø driver med stamfisk hentet inn fra perioden 2003 – 2005.

– Resultatene er svært lovende. Marine Breed som nå jobber med sin 4. generasjon selektert torsk, har registrert bedre tilvekst på liten yngel på sin 2008 årgang enn på laks, som det tross alt er arbeidet i over 30 år med å videreutvikle, sier Nordli.

Det er ventet at torskeoppdrett vil bli en stor og viktig havbruksnæring i tiårene som kommer. I dette perspektivet mener FHL det er viktig å dra veksler på alle erfaringer som er gjort på laks, herunder erfaringene med effektive avlsprogram på laks som startet allerede på 1970-tallet.

– Utvikling av effektive nasjonale avlsprogram er avgjørende for å kunne bygge en ny og verdiskapende matvaresektor, slik næring og myndigheter i fellesskap har klart med norsk oppdrettslaks, sier Trude H. Nordli.

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

Laksen som skatteobjekt