- Fiskeriministerens klare signal om å satse på nasjonale avlsprogram på torsk er framtidsrettet og i tråd med næringens syn, sier Trude H. Nordli i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Det har pågått en diskusjon om det skal satses på såkalt stedegne og regionale avlsprogram i torskeoppdrett, eller større nasjonale programmer. I sitt innlegg på det nasjonale torskenettverksmøtet i Bergen nylig fastslo statsråd Helga Pedersen at prioriteten fortsatt skal rettes mot nasjonale avlsprogram.

– Dette støtter vi fullt ut av flere årsaker. Systematisk avlsarbeid på torsk er viktig både av hensyn til å utvikle robusthet mot sykdom, reduksjon i produksjonskostnader, økt filetutbytte og få bedre kontroll med kjønnsmodningen. Arbeidet så langt viser gode resultater på tilvekst og deformiteter, sier Trude H. Nordli (bildet) som er rådgiver for miljø og marine arter i FHL.

Avlsprogrammene er langsiktige og har som mål å utvikle oppdrettstorsk med egenskaper som fyller kriterier knyttet til fiskehelse, miljøpåvirkning, kvalitet og økonomi. Det er i dag to avlsprogram i Norge på torsk, et i privat regi av Marine Breed som startet med sin basispopulasjon i 2002, samt det nasjonale avlsprogrammet som Nofima Marin i Tromsø driver med stamfisk hentet inn fra perioden 2003 – 2005.

– Resultatene er svært lovende. Marine Breed som nå jobber med sin 4. generasjon selektert torsk, har registrert bedre tilvekst på liten yngel på sin 2008 årgang enn på laks, som det tross alt er arbeidet i over 30 år med å videreutvikle, sier Nordli.

Det er ventet at torskeoppdrett vil bli en stor og viktig havbruksnæring i tiårene som kommer. I dette perspektivet mener FHL det er viktig å dra veksler på alle erfaringer som er gjort på laks, herunder erfaringene med effektive avlsprogram på laks som startet allerede på 1970-tallet.

– Utvikling av effektive nasjonale avlsprogram er avgjørende for å kunne bygge en ny og verdiskapende matvaresektor, slik næring og myndigheter i fellesskap har klart med norsk oppdrettslaks, sier Trude H. Nordli.

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse