Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?


Publisert 18.10.2021 av Karin Gammelsæter Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger i kystfiskeflåten.  Eierskapsbegrensninger har vært drøftet tidligere uten at myndighetene har satt inn tiltak for å regulere dette, Det er i dag ingen begrensninger for eierskap i kystflåten. Fiskeridirektoratet viser til Riksrevisjonens rapport fra 2020 som har dokumentert at eierkonsentrasjonen i kystflåten har økt betydelig siden saken først ble drøftet i 2007. Riksrevisjonen mener at dersom eierkonsentrasjonen i kystflåten fortsetter å øke vil dette ha negative konsekvenser for fiskerienes bidrag til aktivitet og sysselsetning langs hele kysten.  

I sitt høringssvar viser Sjømat Norge til at myndighetene i utforming av politikk for utøvelsen av fisket må ta hensyn til hele verdikjeden, og at struktur på sjø og land henger nøye sammen. Vi har tidligere advart mot at det foregår en betydelig eiermessig konsolidering i kystflåten, og at dette utgjør en mulig trussel i konkurransen om råstoffet for den den frittstående industrien og tilgangen til råstoff for bearbeiding i Norge. 

Industriens tilgang på råstoff til produksjon, både på kort og lang sikt avhenger av hvilke disposisjoner de enkelte rederi velger å gjøre. Med en ytterligere konsentrasjon på eiersiden i kystflåten vil et stadig mindre knippe av redere ha avgjørende betydning for hvordan råstofftilførselen styres. Industrien på land har ingen virkemidler til å påvirke dette. En utvikling på fartøysiden med større rederier og konsentrasjon av kvoteretter har i tillegg gjort det mer interessant for det enkelte rederi å etablere virksomhet på land og gå direkte inn i markedet med egen fisk.

I lys av dette mener Sjømat Norge at det haster med å innføre eierbegrensninger også for kystflåten. 

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss