Sjømatnæringa er letta over vedtaket i Fellesforbundet om ei utgreiing med sikte på utmelding av EØS-avtalen ikkje fekk fleirtal. Samtidig er vi bekymra over at ein så tungt og stor organisasjon som Fellesforbundet er villige til å stille spørsmålsteikn ved EØS-avtalen.

– For alle som har levebrødet sitt frå havet, enten det er fiskaren, industriarbeidaren, oppdrettaren eller utstyrsleverandøren, er den debatten som nå er igangsett skummel. Vi må vokte oss for ikkje å komme i en posisjon som den britane er i no. Noreg er eit lite land med ein open økonomi, og er heilt avhengig av EØS-avtalen, seier Kristin Alnes, fagsjef industri i Sjømat Noreg.

Så seint som i vår sa et stort flertall på Stortinget nei til en slik utredning. Det er også et stort fleirtal i befolkninga som støtter opp under EØS-avtalen.

– Sjømatnæringa er den første til å vedgå at EØS-avtalen har svakheiter, særleg gjeld det for marknadsadgang for sjømat. Men det herskar heller ingen tvil om at EØS-avtalen er det fundamentet som heile kystnæringa vår kviler på, seier Alnes.

Debatt tuftet på sosial dumping

Sjømat Noreg opplever at debatten som nå går i LO i stor grad er tufta på frykta for sosial dumping. Alnes påpeker at Sjømat Noreg som arbeidsgivarorganisasjon og næringslivet har en viktig oppgåve. Eit sterkt og anstendig arbeidsliv er den beste vaksinen mot en polarisering av debatten.

– Det er den internasjonale handelen som gitt Norge den velstandsutviklinga vi har hatt, og det er fortsett utstrekt internasjonal handel som skal sikre velferda vår framover. Dette gjer vi ikkje ved å skape usikkerheit om den største og viktigaste handelsavtalen vår, seier Alnes.

Kan ikke bli en råvareleverandør 

– For sjømatnæringa vil eit nytt fundament basert WTO-vilkår og Frihandelsavtalen frå 1973 redusere oss til ei rein råvareleverandør utan høve til å møte konkurransen i den europeiske marknaden. Deltaking i EØS-samarbeidet krev ein aktiv og offensiv politikk på det nasjonale området. Myndigheitene og næringslivet må saman finne gode løysingar som gjer at vi brukar det handlingsrommet som EØS-avtalen gir, seier Alnes før hun tilføyer:

– Ei utgreiing knytt til EØS-avtalen må sjå avtalen frå denne vinkelen, og ikkje på eit alternativ til avtalen.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kyst, fisk og framtid

Fiskeindustrien er feil adresse for avgiftsøkning

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Årssamling Havbruk Vest

Vil rydde opp i fiskeindustrien

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?

Fra industri til marin ingrediens