Akvakulturregelverket


Publisert 16.04.2021 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Den 21. desember 2020 sendte Fiskeridirektoratet samlet ut en rekke endringsforslag til akvakulturregelverket på høring. Forslaget innebar i hovedsak flere endringsforslag til akvakulturdriftsforskriften, men disse ledet videre til behov for oppdatering av bestemmelser i ytterligere åtte forskrifter. Høringsfrist var den 31.03.21.

Høringsforslaget inneholdt i korthet forslag om endringer knyttet til

  • utvidelse av virkeområdet til akvakulturdriftsforskriften (vare- og tjenesteprodusenter),
  • nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming,
  • endring av krav ved bruk og utslipp av legemidler,
  • endring i forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven og
  • tilpasninger for havbruk til havs.

Sjømat Norge er generelt positiv til Fiskeridirektoratets initiativ til å samle, innlemme og presisere også vare- og tjenesteprodusentenes ansvar i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til driften av akvakulturanlegg gjennom nye bestemmelser i «Driftsforskriften».

Sjømat Norge har gitt en rekke tilbakemeldinger på forslagene til endringer.

Herunder konkretisering av krav og plikter knyttet til rømming av fisk. Med tanke på den utviklingen vi ser innenfor havbruksnæringen, er vi også positive til at det foreslås tilpasninger for havbruk til havs. Samtidig påpeker Sjømat Norge i sin høringsuttalelse at flere av endringene som ellers foreslås vil kunne bidra til å gjøre regelverket betydelig mer komplisert og uklart, og etterlevelsen derfor vanskeligere.

Her kan du lese hele høringssvaret fra Sjømat Norge:

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?