Møte for lakseslakterier


Publisert 10.11.2021 av Karin Gammelsæter Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Invitasjon til møte for lakseslakterier ang utarbeidelse av slakteri-BREF i forbindelse med EUs utslippsdirektiv (IED)

Lakseslakterier er omfattet av referansedokumentet for næringsmiddelindustri (Food, drink and milk industries). På basis av BREF blir det fastsatt utslippsgrenser (BAT Associated Emission Levels) (BAT-AEL)). Nye BAT-AEL ble fastsatt 12. november 2019 og skal etterleves senest 4. desember 2023. Referansedokumentet (BREF) for utslipp fra næringsmiddelbedrifter dekker ikke helt sentrale punkter i sjømatproduksjonen som slakting og bruk av sjøvann i prosessering av fisk. Kravene er uforholdsmessig strenge, og det vil kreve svært store investeringer i renseteknologi for å oppfylle kravene i den grad det er mulig. Etter innspill fra medlemmene synes investeringskostnadene samlet sett å bli 1-2 milliarder kr når det gjelder lakseslakteriene. Det har nå kommet frem at kravene er minst like utfordrende for pelagisk industri.

Sjømat Norge har nå satt i gang en prosess med AsplanViak for å utarbeide en “slakteri-BREF”, hvor bl.a. sjøvann skal omfattes særskilt. Med bakgrunn i denne skal det så utarbeides forslag til nye BAT krav. I denne forbindelse trenger vi faglig bistand fra medlemsbedrifter, både på prosess og utstyr som blir brukt i produksjonen. Målet er å sluttføre prosjektet innen juni 2022.  

Pelagisk industri/ fiskemottak /hvitfiskbedrifter blir det sett på en egen oppfølging av bl.a. fordi det for disse vil måtte bli en diskusjon om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser. Det synes ikke å være mulig å utvikle utfyllende bestemmelser for fiskemottak slik som for lakseslakterier.

Link til teamsmøte: Klikk her for å delta i møtet

Status angående dialog med Miljødirektoratet (MD) og Klima -og miljødepartementet (KLD)

  • Miljødirektoratet (MD) har ingen aktiv oppfølging i forhold til statsforvalterne eller Kommisjonen.
  • MD ga Sjømat Norge støtte i at reglene bør endres. Sjømat Norge hadde møte med MD 28.05.2021
  • Det ble så bedt om et møte med statsråd Rotevatn. Møte med Rotevatn ble avholdt 21. juli. Konklusjonen fra statsråden var at problemet var forstått, men embetsverket hadde ingen forslag til oppfølging. Avklaring og svar skulle utarbeides innen kort tid.
  • Det ble avholdt nytt møte med Rotevatn og embetsverket 9. september uten at det fremkom ny informasjon eller avklaringer fra KLD sin side. Embetsverket bekreftet at de ikke har deltatt i regelverksutviklingen slik regjeringen har lagt vekt på at norske myndigheter skal gjøre og som IED-direktivet eksplisitt pålegger statene å gjøre. Etter purring ble det antydet at KLD skulle komme med “noe” i løpet av uken.
  • Anmodning om omgjøring av vedtatte BAT krav i påvente av utarbeidelse av ny BREF for slakterier ble sendt fra en medlemsbedrift til statsforvalteren i begynnelsen av oktober. Dette brevet er videresendt MD fra statsforvalteren.
  • Sjømat Norge inngår har inngått avtale med AsplanViak medio okt på utarbeidelse av slakteri-BREF med mål om ferdigstillelse i juni 2022.
  • Administrasjonen vil også bidra til at problemet settes på agendaen hos de europeiske bransjeorganisasjonene FEAP og AIPCE slik at Kommisjonen kan bli informert om prosessen via dem.
  • Sjømat Norge vil også innklage KLD til ESA for svikt i gjennomføringen av IED-direktivet.
  • Kommisjonen har nå startet arbeidet med å inkorporere akvakultur i IED-direktivet. Det blir viktig at havbruksnæringen blir godt representert i arbeidsgruppen som skal utarbeide BREF i sakens anledning, men dette arbeidet vil ikke starte før et godt stykke frem i tid.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør