Trude H. Nordli

Fagsjef miljø og helse

Nordli har ansvaret for saker relatert til utslipp og miljø. Sentrale arbeidsoppgaver er regelverksoppfølging opp mot sentrale forvaltningsorgan både innen havbruk og fiskeri.  Som ansvarlig innenfor miljø har Nordli også ansvaret for arbeidet med forurensing, vannrammedirektivet, opplæring innen rømmingssikring og kostholdsråd (MerAv) og skjell. 

Nordli er også utleid som forretningsfører for OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks) og har tett dialog mot villaksnæringa for å redusere påvirkning fra oppdrett. 

Hun er sivilagronom innen akvakultur fra NMBU og har arbeidet med produksjon, kvalitetssystemer, HMS og fôr i NovaSea før hun begynte i Sjømat Norge i 2005. 

Epost: thn@sjomatnorge.no

Mobil: 975 37 319

Kontorsted: Bergen