Randi N. Grøntvedt

Regionsjef havbruk midt

Grøntvedt er ansvarlig for det næringspolitiske og faglige arbeidet på havbruksområdet i Midt-Norge. Sentrale arbeidsområder er sekretariatsfunksjon for det regionale havbrukslaget, oppfølging av prosjekter tilknyttet havbrukssektoren  og nær kontakt  med  forvaltning og politikere i Midt-Norge for å sikre havbruksnæringen gode rammebetingelser for drift og utvikling.  Arbeidsfeltet omfatter alle problemstillinger knyttet til havbrukssektoren i regionen, særlig viktig er arbeid med arealtilgang og kystsoneplanlegging i regionen. 

Randi har en doktorgrad innen biologi fra Universitetet i Tromsø, og har jobbet som forsker ved Veterinærinstituttet og  som rådgiver/daglig leder for rådgivningsselskapet INAQ, før hun begynte i Sjømat Norge.

Epost: rng@sjomatnorge.no

Mobil: 920 85 785

Kontorsted: Trondheim