Kine Mari Karlsen

Regionsjef havbruk nord

Karlsen er ansvarlig for det næringspolitiske og faglige arbeidet på havbruksområdet i nord. Sentrale arbeidsområder er sekretariatsfunksjon for det regionale havbrukslaget, oppfølging av prosjekter tilknyttet havbrukssektoren og nær kontakt med forvaltning og politikere i nord for å sikre havbruksnæringen gode rammebetingelser for drift og utvikling.  Arbeidsfeltet omfatter alle problemstillinger knyttet til havbrukssektoren i regionen, særlig viktig er arbeid med arealtilgang og kystsoneplanlegging i regionen. 

Karlsen er utdannet fiskerikandidat, har en doktorgrad innen sporbarhet på sjømat fra Universitetet i Tromsø og etterutdanning i økonomi og administrasjon. Hun har jobbet som førstekonsulent ved Fiskeridirektoratet, forsker ved Nofima og som revisor for sertifiseringsselskapet Bureau Veritas, før hun begynte i Sjømat Norge.

Epost: kmk@sjomatnorge.no

Mobil: 472 60 878

Kontorsted: Tromsø