- I sjømatnæringen er vi sterkt kritisk til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå godkjenner gruvedrift med deponering av årlige utslipp på omlag 2 millioner tonn avfall i Repparfjorden i Finnmark, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).
Adm. direktør Geir Ove Ystmark.

Adm. direktør Geir Ove Ystmark.

FHL mener norske myndigheter går i feil retning. Både av hensyn til hav- og fjordmiljøet og fordi saken skaper unødvendig konflikt mellom sjømatnæringen og bergverksindustrien.

– Når resten av verdens store gruvenasjoner klarer å drive lønnsom gruvedrift uten bruk av fjorddeponi, burde vi også klare det i Norge, mener Ystmark.

– Norge er ett av totalt bare fire land i verden som tillater dumping av gruveavfall i sjø. De andre landene, Tyrkia, Indonesia og Papa New Guinea, tillater kun dumping på mye dypere vann, der det er lite marint liv, understreker Ystmark.

Konklusjonene gitt på forhånd
FHL er ikke imot ny næringsutvikling, og ser at regjeringen i denne saken er opptatt av å føre en offensiv næringspolitikk. Det er isolert sett positivt, men FHL mener at regjeringen i denne saken burde balansert bedre mellom sjømatnæringen og mineralindustrien.

En samlet sjømatnæring har over tid framsatt krav om at eventuell gruvedrift ikke må gå på bekostning av mattrygghet, gyteområder eller muligheten for fangst og produksjon av sjømat. FHL kan ikke se at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt.

– I Nussir-saken ser det ut til at konklusjonene frem til nå er gitt på forhånd. Innsigelser fra fiskerimyndighetene har ikke blitt ivaretatt grunnet formalfeil, og vi opplever at de faglige rådene fra de fiskerifaglige miljøene ikke sterkt nok har blitt i varetatt. Nå er det viktig at Miljødirektoratet får vurdert om det skal gis utslippstillatelse ut fra faglige vurderinger, sier Geir Ove Ystmark.

Rent hav og rene fjorder
De rene norske fjordene er et internasjonalt varemerke, et varemerke for sjømat av høy kvalitet. To viktige næringer blir her  spilt opp mot hverandre.

– Et av paradoksene her er at myndighetene på den ene siden har forbudt lakseproduksjon i fjordsystemet angivelig for å verne villaksen, men vil altså åpne for dumping av gruveavfall i den samme fjorden. Vi har også tidligere sett at villaksvernet må vike når det skal tilrettelegges for gruvevirksomhet. Samtidig er det sterke restriksjoner mot matproduksjon i de samme områdene. Vi forventer at ulike næringer behandles likt, og at det legges vekt på faglige vurderinger, sier Geir Ove Ystmark.

– Ikke presedens
FHL er opptatt av at denne saken ikke skal gi presedens for andre tilsvarende saker som for eksempel i Førdefjorden .

En samlet sjømatnæring har over tid framsatt krav om at eventuell gruvedrift ikke må gå på bekostning av mattrygghet, gyteområder eller muligheten for fangst og produksjon av sjømat. FHL kan ikke se at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt.

– Adm. direktør Geir Ove Ystmark, FHL

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister