Krevende lusesituasjon i enkelte områder


Publisert 11.11.2013 av Are Kvistad Havbruk  Miljø og Helse  

Forekomstene av lakselus øker på høsten, og også denne høsten ser vi at lusa skaper ekstra store utfordringer for lakseoppdretterne i enkelte områder. Det krever forsterket innsats, og for noen selskaper vil det innebære utslakting av laks tidligere enn planlagt.

FHL har god oversikt over situasjonen både nasjonalt og i de enkelte regioner. Samlet sett har forekomsten av lus gått ned de senere årene. Lus i anleggene telles hver uke, og basert på antall fisk som står i sjøen viser beregninger at mengden lakselus langs kysten fremdeles er økende denne høsten. Det er bekymringsfullt.

Skjermbilde 2013-11-18 kl. 14.44.09

Frem til og med 2011 rapporterte vi inn lusetall en gang per måned, og det var den høyeste ukeverdien (gjennomsnittlig antall voksne hunnlus og bevegelige) som ble rapport inn. Fra og med 2012 har vi rapportert inn lusetall hver uke. Det kan derfor bli en uriktig fremstilling å vise kurvene for alle årene i samme figur.

OPPDATERTE FIGURER: Frem til og med 2011 ble det rapporterte  inn lusetall en gang per måned, og det var den høyeste ukeverdien (gjennomsnittlig antall voksne hunnlus og bevegelige) som ble rapport inn. Fra og med 2012 rapporteres lusetall hver uke. Det kan derfor bli en uriktig fremstilling å vise kurvene for alle årene i samme figur.

 

Oversiktlig, men skjør situasjon
Vi ser nå økende og høye nivåer av lakselus de fleste steder langs kysten. Det er imidlertid i enkelte områder i Hordaland, Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms at situasjonen er ekstra skjør. Årsaken er blant annet knyttet til at lusa er mindre følsom for enkelte legemidler enn tidligere, samt de høye sjøtemperaturene vi har hatt i hele høst. Det gir gode forhold for lusa. Det er også enkelte aktører som dessverre har kommet for sent i gang med effektive tiltak tidligere på høsten.

– Dagens situasjon viser at lusearbeidet fremdeles må ha all oppmerksomhet og fortsette med full styrke. Det er viktig å holde fast på målet om vedvarende lave lusenivåer, ikke minst for å sikre at vi går inn i vinteren med minst mulig lus slik at utgangspunktet til våren blir best mulig, sier Rykhus.

Fra 2013 har myndighetene fastsatt en maksimalgrense på 0,5 voksen hunnlus per fisk. Lakseselskapene må derfor sørge for å sette inn tiltak i god tid før de når denne grensen.

Situasjonen ved smoltutvandringen
På våren og tidlig på sommeren vandrer laksesmolten fra elvene og ut i havet til oppvekstområdene ute i det nordlige Atlanterhavet.  På våren er det derfor ønskelig å holde lave lusenivåer av hensyn til utvandrende smolt. Et tiltak er myndighetenes pålegg om våravlusing. Tallene viser at lusenivåene fra april til langt ut i august i år var de laveste siden 2002. Mattilsynet har også slått fast at årets våravlusing var vellykket.

Tiltak settes inn
FHL har i alle regioner bedt selskapene om å skjerpe årvåkenheten og sette inn tiltak raskere for å håndtere høstens situasjon på en god måte. Det pågår stor aktivitet med avlusning ved bruk av tilgjengelige virkemidler. På flere lokaliteter er det satt i verk utslakting av fisk tidligere enn planlagt for å få brakklagt soner. Det vil gi et godt utgangspunkt når ny fisk settes ut.

– Vi har kommet så langt som vi kan komme med de verktøyene vi har til rådighet. Ny forskning har gitt oss flere virkemidler som er i ferd med å bli kommersielt tilgjengelige. Det vil trolig være avgjørende for å holde lusenivåene lave fremover at nye metoder tas i bruk så raskt som mulig. På sikt må vi også bruke soneinndeling mer optimalt, få på plass bedre metoder for telling av de tidlige stadiene av lakselus, og selskapene må fokusere sterkere på lusas tidlige livsstadier i sitt arbeid, slik at lusa hindres i å nå det kjønnsmodne stadiet, sier Rykhus.

Langsiktig arbeid gir resultater
Mens produksjonen av laks og antall fisk har økt de siste årene, har den samlede forekomsten av lakselus gått ned år for år. Den koordinerte innsatsen har gitt gode resultater, mye ny kunnskap og gode systemer for å overvåke situasjonen.

– Biologisk produksjon kan være utfordrende. Når det gjelder lus, vil forekomstene endre seg med økologiske endringer. Vi hadde håpet å unngå en høy topp i høst, men det kan bli mer krevende enn vi hadde håpet på. Svingninger som det vi ser nå må vi være i stand til å håndtere, men med nye hjelpemidler vil svingningene bli mindre sier Rykhus.

– Ny forskning har gitt oss flere virkemidler som er i ferd med å bli kommersielt tilgjengelige. Det vil trolig være avgjørende for å holde lusenivåene lave fremover at nye metoder tas i bruk så raskt som mulig.

Nasjonal koordinator Ketil Rykhus 

 

Vil du vite mer?

 
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

– Konstruktivt møte med fiskeriministeren

Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus

Ta blå utdanning, få jobb!

Yrkesdykkerkonferansen 2018

Konferanse om kystflåtens framtid

2,3 milliarder laksekroner til kommunene

Forventer at NOU-utvalget forholder seg til Stortingets bestilling

– En fremoverlent sjømatnasjon må drive innovasjon

– Flere arbeidsplasser og større verdiskaping er bedre enn særskatt