Sverre Johansen

Direktør handel og industri

Johansen leder avdeling for handel og industri, og har ansvar for arbeidet Sjømat Norge gjør innenfor fiskeindustri, handelspolitikk og markedsadgang. Sentrale arbeidsområder omfattet førstehåndsomsetningen, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål. Johansen jobber også med økonomiske rammevilkår for sjømatnæringa generelt, herunder skattespørsmål. Som ansvarlig for fangstbasert sektor har Johansen sekretariatsansvar for Bransjegruppe industri.

Johansen er utdannet fiskerikandidat og har også en grad i statsvitenskap. Johansen har vært i Sjømat Norge siden 2013, og han har tidligere blant annet vært avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet.

Epost: sjo@sjomatnorge.no

Mobil: 980 51 507

Kontorsted: Ålesund